camera roll

อบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้วิทยาลัยชุมชนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จได้รับป้ายพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 2 มาอบรมให้ความรู้ นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานดังกล่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2562

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2562 เมื่อที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) โครงการ อพ.สธ.– สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) – สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ รับทราบแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการสนองพระราชดำริของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ. ภาคเหนือตอนบน โดยได้รับฟังบรรยายกรอบและแนวทางการสนองพระราชดำริในระดับสถาบันอุดมศึกษา และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนงานสนองพระราชดำริระหว่างภูมิภาค      

อบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้วิทยาลัยชุมชนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จได้รับป้ายพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 2 มาอบรมให้ความรู้ นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานดังกล่าว     

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเชิงประเด็น ณ โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละสถาบัน และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานฯ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะทำงานเครือข่ายและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยได้รับความรู้ความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ. การดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งหมด เช่น เรือนเพาะชำกล้าไม้ การปรับปรุงแหล่งน้ำ  แปลงปลูกพืชผัก นาข้าว ไม้ผล ไม้ป่าใช้สอย พืชสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิต พิพิธภัณฑ์ฯ การฝึกอาชีพ เป็นต้น และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ  โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งสู่เกรด A” โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี)  และหัวข้อ “งาน อพ.สธ. กับสถาบันการศึกษา” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ (เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ)   […]

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการ

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C) – อพ.สธ. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมและชัดเจนของในการดำเนินงานของเครือข่าย โดยเชิญวิทยากรร่วมเสวนาจาก อพ.สธ. และ สกอ.

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum