Month: August 2018

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเชิงประเด็น ณ โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละสถาบัน และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานฯ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะทำงานเครือข่ายและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยได้รับความรู้ความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ. การดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งหมด เช่น เรือนเพาะชำกล้าไม้ การปรับปรุงแหล่งน้ำ  แปลงปลูกพืชผัก นาข้าว ไม้ผล ไม้ป่าใช้สอย พืชสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิต พิพิธภัณฑ์ฯ การฝึกอาชีพ เป็นต้น และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ  โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งสู่เกรด A” โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี)  และหัวข้อ “งาน อพ.สธ. กับสถาบันการศึกษา” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ (เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ)   […]

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการ

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C) – อพ.สธ. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมและชัดเจนของในการดำเนินงานของเครือข่าย โดยเชิญวิทยากรร่วมเสวนาจาก อพ.สธ. และ สกอ.

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมุ่งเป้า วช. (โครงการภายใต้ อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมุ่งเป้า วช. (โครงการภายใต้ อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่ คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น และที่ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ทาง รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ได้แจ้งเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัย (สพภ.-วช.) ให้กับโครงการที่มีความสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. สามารถส่งข้อเสนอโครงการมุ่งเป้า ภายใต้กรอบวิจัย ดังนี้ (โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ […]

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum