Month: August 2019

อบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้วิทยาลัยชุมชนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จได้รับป้ายพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 2 มาอบรมให้ความรู้ นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานดังกล่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2562

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2562 เมื่อที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานนการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) โดยมีกลุ่มเรื่องที่โครงการภายใต้งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. – มข. สามารถยื่นขอทุนได้ 2 กลุ่มเรื่อง คือ กลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการวิจัยในลักษณะวิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยแบบมุ่งเป้า ในพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. (ยางนาสามารถขอทุนในกลุ่มเรื่องนี้ได้) กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ซึ่งเป็นทุนของ BEDO และ BEDO สนับสนุนโครงการที่อยู่ภายใต้การสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยนักวิจัยสามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์คู่มือรับทุนที่แนบ และทางเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

สัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) โครงการ อพ.สธ.– สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) – สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ รับทราบแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการสนองพระราชดำริของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ. ภาคเหนือตอนบน โดยได้รับฟังบรรยายกรอบและแนวทางการสนองพระราชดำริในระดับสถาบันอุดมศึกษา และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนงานสนองพระราชดำริระหว่างภูมิภาค      

อบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้วิทยาลัยชุมชนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จได้รับป้ายพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 2 มาอบรมให้ความรู้ นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานดังกล่าว     

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum