ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมุ่งเป้า วช. (โครงการภายใต้ อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมุ่งเป้า วช. (โครงการภายใต้ อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น

และที่ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ทาง รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ได้แจ้งเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัย (สพภ.-วช.) ให้กับโครงการที่มีความสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. สามารถส่งข้อเสนอโครงการมุ่งเป้า ภายใต้กรอบวิจัย ดังนี้ (โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165 )

  • สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
  • พลาสติกชีวภาพ

สำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ขอทุนมุ่งเป้า สพภ.-วช. ประจำปี 2562 และต้องการให้ อพ.สธ. ช่วยพิจารณา endorse มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  1. ต้องระบุวัตถุประสงค์“ข้อที่ 1” ของ แผนการวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการย่อย ว่า “เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  2. โครงการที่เสนอขอทุนวิจัยมุ่งเป้าฯ จะต้องมีปรากฎ ทั้งในแผนแม่บท อพ.สธ. –หน่วยงานและแผนปฏิบัติงานประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป
  3. ในปีนี้ (2561) ให้ “แต่ละมหาวิทยาลัย” ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบNRMS ตามประกาศ คอบช. ให้ครบถ้วน และให้ส่งสำเนาข้อเสนอโครงการพร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล อีก 1 ชุด ให้ทาง อพ.สธ. (คู่ขนานกัน) เพื่อพิจารณาและ endorse ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พร้อมกับแผนแม่บท อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานปี 2562 ที่ปรับปรุงล่าสุด

**สำหรับ ข้อเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติงาน ที่จะของบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับข้างต้น โดยส่งข้อเสนอโครงการให้ อพ.สธ. พิจารณา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum