เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะทำงานเครือข่ายและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยได้รับความรู้ความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ. การดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งหมด เช่น เรือนเพาะชำกล้าไม้ การปรับปรุงแหล่งน้ำ  แปลงปลูกพืชผัก นาข้าว ไม้ผล ไม้ป่าใช้สอย พืชสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิต พิพิธภัณฑ์ฯ การฝึกอาชีพ เป็นต้น และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ  โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งสู่เกรด A” โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี)  และหัวข้อ “งาน อพ.สธ. กับสถาบันการศึกษา” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ (เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ)

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum