ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานนการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) โดยมีกลุ่มเรื่องที่โครงการภายใต้งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. – มข. สามารถยื่นขอทุนได้ 2 กลุ่มเรื่อง คือ

  1. กลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการวิจัยในลักษณะวิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยแบบมุ่งเป้า ในพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. (ยางนาสามารถขอทุนในกลุ่มเรื่องนี้ได้)
  2. กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ซึ่งเป็นทุนของ BEDO และ BEDO สนับสนุนโครงการที่อยู่ภายใต้การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

โดยนักวิจัยสามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์คู่มือรับทุนที่แนบ และทางเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum