ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2562

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2562 เมื่อที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum