สัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) โครงการ อพ.สธ.– สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) – สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ รับทราบแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการสนองพระราชดำริของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ. ภาคเหนือตอนบน โดยได้รับฟังบรรยายกรอบและแนวทางการสนองพระราชดำริในระดับสถาบันอุดมศึกษา และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนงานสนองพระราชดำริระหว่างภูมิภาค

   

 

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum