อบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้วิทยาลัยชุมชนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จได้รับป้ายพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 2 มาอบรมให้ความรู้ นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานดังกล่าว

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum