ที่มาของการจัดตั้งเครือข่าย

ที่มาของการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นฯ (เครือข่าย C) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สถาบันอุดมศึกษากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบและแผนแม่บทของ อพ.สธ. ของแต่ละสถาบัน และในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในกลุ่ม G2 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เห็นควรใช้ศักยภาพระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ของ สกอ. เป็นกลไกขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริฯ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับปฏิบัติการ C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น – Issue based) ขึ้น ซึ่งมีการดำเนินงานเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 3 ระดับ ดังนี้

  1.  ระดับเครือข่าย A (ระดับส่วนกลาง – สกอ.) คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นศูนย์กลางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการจัดสรรทรัพยากร-งบประมาณ
  2.  ระดับเครือข่าย B (ระดับพื้นที่ส่วนภูมิภาค) คือ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รวม 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายเชิงประเด็น
  3.  ระดับเครือข่าย C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น – Issue based) คือ เครือข่ายระดับปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย B ต้องแต่งตั้งคณะทำงานเชิงประเด็น อพ.สธ. (เครือข่าย C) เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการ ดำเนินกิจกรรม อพ.สธ. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลปฏิบัติงาน (Output & Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการเพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายสหสถาบันในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเครือข่าย

คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ. – สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีทั้งหมดจำนวน 13 สถาบัน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเครือข่ายฯ ซึ่งปัจจุบันเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. แล้ว จำนวน 9 สถาบัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเครือข่ายในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตามกรอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เกิดการบูรณาการงานของแต่ละสถาบันที่มี

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum